ZAREGISTROVAT   |  PŘIHLÁSIT   |
PROHLEDAT
Pavol Turňa

PAVOL TURŇA
Nožiar a rytec

 • Narodený v roku 1985 v znamení leva
 • Vzdelanie: v roku 2004 absolvoval SOU Jána Peterku Hodruša – Hámre (stredné Slovensko), v odbore umelecko - remeslné spracovanie kovov, rytecké práce /maturita + výučný list/. V súčasnosti (r. 2008) študuje na Univerzite na Slovensku v štvrtom ročníku odbor muzeológia
 • Výroba loveckých, pracovných, umeleckých a zberateľských nožov.
 •  Prvá výstava: Brno Super 2004
 • Pravidelný účastník výstav: Příbram, Brno, Praha, Hodonín, Bratislava
 • Ocenenia: (rôzne ocenenia) Objav roka 2006 (Brno), Zdobený poľovnícky nôž roka 2007, Čestné ocenenie Nôž roka 2007 (Příbram), atď
 • Materiály na výrobu nožov.   
  1.) Čepele: AK 5, 440 C, ATS-34, RWL 34, Damasteel, 420 MOV, uhlíková damašková oceľ, ...
  2.) Rukoväte:  eben, mahagon, wenge, železné drevo, hadie drevo, tuja, paroh, cocobolo, rohovina, mamutovina, zvieracie kosti,...
  3.) Záštity : mosadz, nerez, bronz, alpaka, striebro, ...
 • Nože zdobené hlbokou alebo plytkou rytinou. Motívy rôznych zvierat, bojovníkov, indiánov, mytológia, arabeska, vkladanie zlata a striebra do nožov.
 • Púzdra kožené alebo zdobené púzdra z kosti, dreva, parohu .
 • Iná činnosť: gravírovanie zbraní, rytie razníc, menoviek, vypaľovadiel, ...
 • Kontakt: Pavol Turňa, Jána Palárika 255/31, 962 23 Očová, Slovenská republika, Tel.: +421 / 45 / 5349 142 Mobil: +421 / 907 / 657 538   email: turna@centrum.sk
 

ENGLISH VERSION

Pavol Turňa
Knifemaker and engraver

 • ·birth in years 1985, signal lion
 • ·education: in years 2004 complete SOU Jana Peterku Hodrusa – Hamre (medium Slovakia), departmen art - craft metalworking, graving jobs /school leaving examination + vocational certificate/. present (r. 2008) studies at the university in Slovakia in four year department museum science
 • ·production hunting, working, artist and colector knives.
 •  the first exposition: Brno Super 2004
 • ·regular participant exposition: Pribram, Brno, Prague, Hodonin, Bratislava
 • ·awards: (different awards) discovery year 2006 (Brno), Ornament hunter knife year 2007, Fair appreciation knife year 2007 (Pribram), atd
 • ·material to production knives.   
  1.) blade: AK 5, 440 C, ATs 34, RWL 34, Damasteel, 420 MOV, carbonization damask steel, ...
  2.)handle: ebony, mahagon, wenge, iron wood, hose wood, thuja, antler, cocobolo, horn, mamoth,animal scrag,...
  3.) protection : brass, rustless, bronze, German silver, silver, ...
 • ·knives ornament deep or shallow engraving. Motive various animal, warrior, Indian, mythology, arabesque, depositing gold-coloured and silver in knives.
 • ·Sabretache leather or ornament (art) sabretache from bone, woods, antler .
 • Different activity: engraving weapons, engraving punch knife, namely, branding iron, .
 • Contact: Pavol Turňa, Jána Palárika street 255/31, 962 23 Očová, Slovakia,    Tel.: +421 / 45 / 5349 142     Mobil: +421 / 907 / 657 538      email: turna@centrum.sk
 

DEUTSCH VERSION

PAVOL TURŇA
MESSERMACHER UND GRAVER

 • Geburt jahre 1985 im zeichen des Löwen
 • ·Bildung: Im Jahre 2004 absolvierte Sou Johann Peter-zu Hodrusa – Hamre (mittleres Slowakei), Fach zur künstlerischen - Erwerbes Metallverarbeitung, Radierer Arbeiten /Reifeprüfung + Lehrzeugnis/. Im Jetzt (Z. 2008) an der Universität studieren in der Slowakei im vierter Jahrgang Zweig Museologe
 • ·Erzeugung weidmännisch, arbeitsmäßig, künstlerisch und Kunstammler messer.
 •  die erstere Ausstellung: Brün super 2004
 • ·regulär Teilnehmer Ausstellung: Pribram, Brün, Prag, Hodonin, Pressburg
 • ·Bewertungen: (verschiedene Bewertungen) Fund Jahr 2006 (Brün), Verziert Weidmesser Jahr 2007, Ehrlich Schätzung Stahl Jahr 2007 (Pribram), usw
 • ·Stoffe zur Herstellung wohlauf:   
  1.) Klinge: AK 5, 440 C, ATS 34, RWL 34, Damasteel, 420 MOV, kohlenstoffhaltig damast Stahl, ...
  2.) Halter: Ebenholzbaum, mahagon, Wen-   Germanium, Eisenholz, Nattern Holz, Thuja, Stängel, cocobolo, Horn, Mammut, tierisch Gebeine,... 
  3.) Bollwerkes : Messing, Untugend, Bronzepulver, Argentan, Silbermetall, ...
 • ·wohlauf Dekoration tief oder seicht Gravur. Motiv verschiedensten von Tieren, Mitstreiter, Mohrenkopf, Mythologie, Arabeske, Einschreiben Golds und Silber in messer.
 • ·Scheide ledern oder Dekoration Scheide aus Knochen, Holz, Stängel .
 • ·andere Wirkung: Radierung Gewaffen, Radierung Patrize, namentlich, Kauterbrenner, ...
 • Kontakt: Pavol Turňa, Jána Palárika strasse 255/31, 962 23 Očová, Slowakei, Tel.: +421 / 45 / 5349 142 Mobil: +421 / 907 / 657 538   email: turna@centrum.sk
 
    
Menu
Reklama
Podmínky používání | Prohlášení o soukromí | Copyright 2006 by Milan Pokorný | Připomínky: support@knife.cz Souhlas s nastavením osobních údajů Powered by Progris